2011/07/08_Pablo García Rodríguez, Univesity of Extremadura

July 8th 2011

Faculty of Economic and Business Sciences | Videoconference Room

Desenvolvemento e aplicacións de dous paquetes R sobre estatística circular e esférica


2011/07/08 – 12:30 h | Pablo García Rodríguez, University of Extremadura.

Abstract

A teoría da estatística circular e esférica foi desenvolvida para estudar datos en círculo ou esfera, onde os ángulos teñen un “significado” de interese pra a súa análise. As principais aplicacións podémolas atopar en bioloxía (migración de aves), meteoroloxía (dirección de ventos), xeoloxía (campos magnéticos), etc.

A estatística circular e esférica permite o estudo da compoñente direccional independente da modular. Aínda que existen outros campos como a cartografía, xeodesia, fotogrametría, áreas da “xeomática” en xeral, onde o estudio conxunto da compoñente modular, e angular é de grande interese. De aquí provén o desenvolvemento dos dous paquetes de R VecStatGraphs2D y VecStatGraphs3D:

Estes paquetes apórtannos nun primeiro lugar, o cálculo dos estatísticos básicos da compoñente modular (estatística tradicional ou unidimensional); nun segundo lugar o cálculo dos estatísticos da compoñente angular; terceiro analízase a uniformidade dos datos; nun derradeiro lugar, e ademais o máis innovador nestes dous paquetes, é que xenérase a representación gráfica de forma sinxela e práctica, onde pódese estudar conxuntamente os puntos anteriores.

References:
Cuartero A., Armesto J., Rodríguez P.G., Arias P. (2010): Error Analysis of Terrestrial Laser Scanning Data by Means of Spherical Statistics and 3D Graphs, Sensors, 10: 10128-10145
Cuartero A., Felicísimo A.M., Polo M.E., Caro A., Rodríguez P.G. (2010): Positional Accuracy Analysis of Satellite Imagery by Circular Statistics. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 76(11): 1275-1286